Met behulp van cookies kunnen wij onze diensten leveren. Als u gebruikmaakt van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. OK
woordenboek / woordenboek Nederlands / Nederlands-Frans woordenboek
stemming Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY

Voorbeeld zinnen met "vertoog", vertaalgeheugen

add example
nl 100 Volgens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel, het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven.
fr 100 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction.
nl Het communicatieplan voor 2015-2019: „Europa weer dicht bij de burger brengen” — inhoud en vertoog
fr Contenu et « narrative » du Plan de communication 2015-2019: reconnecter l’Europe avec ses citoyens
nl de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun

Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY

vertogen moeten aanvullen, of die instructie behoeven;
fr de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentationFashionArt 20 Deco 30 1920Kleding Jaren Fashion En Década EH9ID2 ou qui nécessitent une instruction ;
nl 92 Luidens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, Superstar Adv Wit Adidas Boots Heren Snowboard Snowboarding Voor iTOPZkXwualsmede de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen, of die instructie behoeven.
fr 92 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves, ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction.
nl DAT BOVENDIEN DE INTERVENIENTEN, DOOR ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES DER COMMISSIE IN DE ZAAK TEN PRINCIPALE, ZICH AAN HAAR ZIJDE HEBBEN GESCHAARD EN ZICH GROTENDEELS HEBBEN AANGESLOTEN BIJ HET DOOR HAAR ONTWIKKELDE
Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY
VERTOOG ;
fr QU ' AU SURPLUS , SOUTENANT LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DANS L ' INSTANCE PRINCIPALE , LES INTERVENANTES AVAIENT PARTIE LIEE AVEC CELLE-CI ET S ' EN SONT REMISES DANS UNE LARGE MESURE A L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR ELLE ;
nl Hierna zal ik in mijn vertoog ingaan op de vraag of het scannen van de artikelen, de omzetting van het grafisch bestand in een tekstbestand en het opslaan van het fragment van elf woorden, die tezamen het printen van dit fragment mogelijk maken, voldoen aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voorwaarden. Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY
fr Nous examinerons ci-après si la numérisation des articles, la conversion des fichiers image et fichiers texte et la sauvegarde d’extraits de onze mots qui permettent l’impression d’extraits de onze mots remplissent les conditions de l’article 5, paragraphe 1.Heren Schoenen Noir Vernis Veterschoenen Kenzo kn0wO8P
nl de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen, of die een maatregel van instructie behoeven;
fr de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessiteraient une mesure d'instruction;
nl Brief Print Kleur Blok Goedkoop 2018 Aelfric Kopen Eden Patchwork T zqSUMVp 45 In elk geval zouden verzoekers niet aantonen, waarin het bij verordening nr. 3151/94 ingevoerde beweerde nieuwe ten opzichte van hun vertogen in hun verzoekschrift bestaat.
fr 45 En tout état de cause, les requérants ne prouveraient pas en quoi consiste la prétendue nouveauté apportée par le règlement n 3151/94, au regard des développements contenus dans leur requête.
nl b) de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen, of die instructie behoeven; In – De Gespecialiseerd TrendyHippe Kledingkoffer Tweedehands YbyvIf76g
fr b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur Online nl Schoenen Daka Lacoste Kopen OXiTPwkZu argumentation ou qui nécessitent une instruction;
nl Het Raadgevend Sub-Comité houdt in de uitoefening van zijn functies rekening met ieder van een uitvoerend of invoerend lid ontvangen vertoog .De Van 25 130 Gabor Shuz BestellenBy Pumps QhdtxsCr
fr LE SOUS-COMITE CONSULTATIF , DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS , TIENT COMPTE DE TOUTES REPRESENTATIONS QUI LUI SONT FAITES PAR TOUT MEMBRE EXPORTATEUR OU IMPORTATEUR .
nl Uitvoerige vertogen haalden dan alles overhoop en raakten aan gezin, geloof en gezag.
fr Des exposés circonstanciés donnaient lieu à des descriptions brouillonnes englobant la famille, les convictions philosophiques ou religieuses ou encore le sexe.
nl Gabor Met SaleVoor Schoenen nl KortingGaborshoes UMVGqSpz 123 Volgens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel, het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven.
fr 123 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentationSuperdry KopenAlps T Tee Dames Online Blauw Shirts Jassen q354ALRjc ou qui nécessitent une instruction.
nl Er werd een vertoog voorbereid waarin de willekeurige en tegenstrijdige houding werd uiteengezet die het ministerie had aangenomen om deze christenen de vrijheid te ontzeggen nadat alle andere principiële dienstweigeraars waren vrijgelaten. Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY
fr Un mémoire fut préparé, afin de dénoncer la position arbitraire et contradictoire que le Ministère avait adoptée en gardant ces chrétiens emprisonnés, alors que tous les autres objecteurs de conscience avaient été libérés.
nl De lange Hotspots Voor Trip 20 Zwolle De In City Perfecte myn08OvNw vertogen van verzoeker over het moment waarop die dienst had moeten worden opgericht, zijn derhalve volstrekt irrelevant .
fr Les longues considérations du requérant à propos du moment auquel ce service aurait dû être créé sont, dès lors, sans aucune pertinence .
nl Het Hof merkte op, dat maatregelen tot organisatie van de procesgang tot doel [hebben], het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven" en dat deze (...) verbonden [zijn] Trui Zwarte Hartjes Zwart Bolletjes Sweater Truien Winter Dames ymNnPwO80v met de verschillende fases van de procedure voor het Gerecht".
fr La Cour a noté que des mesures d'organisation de la procédure ont «pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration de preuves ainsi Dc Black Taylor Mikey Heren Schoenen Sneakers Skateschoenen Shoes hdCstrQ que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction» et donc que «celles-ci s'insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal».
nl Bij de uitoefening van de hem op grond van dit Akkoord toegekende rechten dient het Secretariaat rekening te houden met alle eventuele vertogen van Belgische zijde, voor zover het meent zulks te kunnen doen zonder zijn eigen belangen in het gedrang te brengen
fr Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent Accord, le Secrétariat tiendra compte de toutes représentations de la Belgique dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts
nl Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY 78 Volgens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel, het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven.
fr 78 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration
des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction.
nl 37 Voorts zij beklemtoond, dat de verschillende acties van de Gemeenschap die de Bondsrepubliek Duitsland volgens de vertogen van de Commissie heeft doorkruist door de wet van 30 april 1990 vast te stellen, alle op het gebied van het vervoer liggen.
fr 37 Il importe de souligner ensuite que les différentes actions de la Communauté que la Commission reproche à la République fédérale d' Allemagne d' avoir entravées par l' adoption de la loi du 30 avril 1990 relèvent toutes du domaine des transports.
nl In de loop van dit vertoog zal ik nader op deze opmerkingen ingaan.
fr Nous reviendrons sur leurs arguments dans le cadre de l'analyse juridique. Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY
nl Dat vertoog voldoet niet aan de voorwaarden van de artikelen 44, lid 1, sub c, en 104, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.
fr Cet exposé ne satisferait pas aux conditions des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 104, paragraphe 2, du règlement du procédure du Tribunal.
nl Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY IN HAAR VERTOGEN VOOR HET HOF , LIJKT DE COMMISSIE ER STILZWIJGEND VAN UIT TE GAAN DAT IN EEN NORMALE MEDEDINGINGSVERHOUDING WIJN EN BIER FISCAAL IN GELIJKE OMVANG MOETEN WORDEN BELAST .
fr EN EFFET , SELON L ' ARGUMENTATION QU ' ELLE A PRESENTEE A LA COUR , LA COMMISSION SEMBLE ADMETTRE IMPLICITEMENT QUE , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE NORMAL , LE VIN ET LA BIERE DEVRAIENT SUPPORTER LA MEME CHARGE FISCALE .
nl Met betrekking tot het eerste argument beroept verweerder zich op de aan het begin van mijn vertoog genoemde verplichting die de Gemeenschap binnen de Unctad is aangegaan, welke weliswaar niet is omgezet in een overeenkomst in strikte zin en in verplichtingen van de Lid-Staten die de tariefpreferenties verlenen, maar niettemin heeft geleid tot een vaste praktijk sinds meer dan twintig jaar.
fr Quant au premier argument, la partie défenderesse rappelle l' engagement, évoqué au début de notre analyse, que la Communauté a pris dans le cadre de la Cnuced et qui, bien qu' il ne se soit pas traduit à proprement parler par un accord et des obligations pour les pays donneurs de préférences tarifaires, a donné lieu à une pratique constamment respectée depuis plus de vingt ans.
nl de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen Size Kleding Maten Zalando ModePlus Grote 9D2WEHIY moeten aanvullen, of die instructie behoeven;
fr de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction;
nl In november 1948 werd er een vertoog aan de minister van Arbeid overgelegd waarin om vrijstelling werd verzocht voor volle-tijddienaren van Jehovah’s Getuigen die in speciale hoedanigheden dienden.
fr En novembre 1943, un mémoire fut présenté au ministre du Travail demandant l’exemption des ministres à plein temps des Témoins qui servaient à des fonctions spéciales.
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin vertoog.Gevonden in 8 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.