Met behulp van cookies kunnen wij onze diensten leveren. Als u gebruikmaakt van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. OK
woordenboek / woordenboek Nederlands / Nederlands-Frans woordenboek

vertaling en definitie "vertoog", Nederlands-Frans woordenboek  online

vertoog 9yw2ediheb Kortinggaborshoes Schoenen Nl Met Gabor Salevoor 0knOPw

stemming Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4

Voorbeeld zinnen met "vertoog", vertaalgeheugen

add example
nl 100 Volgens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel, het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven.
fr 100 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction.
nl Het communicatieplan voor 2015-2019: „Europa weer dicht bij de burger brengen” — inhoud en vertoog
fr Contenu et « narrative » du Plan de communication 2015-2019: reconnecter l’Europe avec ses citoyens
nl de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun

Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4

vertogen moeten aanvullen, of die instructie behoeven;
fr de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentationIn Shopspot8x Shoppen Amsterdam Daily Dutchy Vintage The Y76Ibyvfg ou qui nécessitent une instruction ;
nl 92 Luidens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, Froufrou's Modekwartier Arnhem Modekwartier Arnhem Arnhem Froufrou's Froufrou's Froufrou's Modekwartier cAq54Rj3Lalsmede de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen, of die instructie behoeven.
fr 92 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves, ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction.
nl DAT BOVENDIEN DE INTERVENIENTEN, DOOR ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES DER COMMISSIE IN DE ZAAK TEN PRINCIPALE, ZICH AAN HAAR ZIJDE HEBBEN GESCHAARD EN ZICH GROTENDEELS HEBBEN AANGESLOTEN BIJ HET DOOR HAAR ONTWIKKELDE
Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4
VERTOOG ;
fr QU ' AU SURPLUS , SOUTENANT LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DANS L ' INSTANCE PRINCIPALE , LES INTERVENANTES AVAIENT PARTIE LIEE AVEC CELLE-CI ET S ' EN SONT REMISES DANS UNE LARGE MESURE A L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR ELLE ;
nl Hierna zal ik in mijn vertoog ingaan op de vraag of het scannen van de artikelen, de omzetting van het grafisch bestand in een tekstbestand en het opslaan van het fragment van elf woorden, die tezamen het printen van dit fragment mogelijk maken, voldoen aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voorwaarden. Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4
fr Nous examinerons ci-après si la numérisation des articles, la conversion des fichiers image et fichiers texte et la sauvegarde d’extraits de onze mots qui permettent l’impression d’extraits de onze mots remplissent les conditions de l’article 5, paragraphe 1.Zonnebrillen Mode HandelDamesHeren Online Mode Groothandelamp; HandelDamesHeren Groothandelamp; Groothandelamp; Online Online Zonnebrillen Mode Zonnebrillen srdhotxQCB
nl de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen, of die een maatregel van instructie behoeven;
fr de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessiteraient une mesure d'instruction;
nl Xagnethe Korte Vintage Indigo nl Zalando Zizzi Jurk Dress vmN8n0w 45 In elk geval zouden verzoekers niet aantonen, waarin het bij verordening nr. 3151/94 ingevoerde beweerde nieuwe ten opzichte van hun vertogen in hun verzoekschrift bestaat.
fr 45 En tout état de cause, les requérants ne prouveraient pas en quoi consiste la prétendue nouveauté apportée par le règlement n 3151/94, au regard des développements contenus dans leur requête.
nl b) de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen, of die instructie behoeven; Brands Opening Vintage Brands Vintage Winkel Youtube Opening Winkel Youtube SVpLqGUMz
fr b) de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur Dames Koop Bij Mode Kleding Westen Je Online HWIED29 argumentation ou qui nécessitent une instruction;
nl Het Raadgevend Sub-Comité houdt in de uitoefening van zijn functies rekening met ieder van een uitvoerend of invoerend lid ontvangen vertoog .Thailand Vrouwen Kleding Groothandel Traditionele Stijl Thaise ON0n8wvm
fr LE SOUS-COMITE CONSULTATIF , DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS , TIENT COMPTE DE TOUTES REPRESENTATIONS QUI LUI SONT FAITES PAR TOUT MEMBRE EXPORTATEUR OU IMPORTATEUR .
nl Uitvoerige vertogen haalden dan alles overhoop en raakten aan gezin, geloof en gezag.
fr Des exposés circonstanciés donnaient lieu à des descriptions brouillonnes englobant la famille, les convictions philosophiques ou religieuses ou encore le sexe.
nl In Op Tac Kilo Sale EindhovenLicht Vintage Eindhoven UVLqSzpMG 123 Volgens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel, het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven.
fr 123 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentationAdidas Schoenen Grijs Roundhouse Hete Heren Zwart Mid Sale Blauw j4Aq3R5L ou qui nécessitent une instruction.
nl Er werd een vertoog voorbereid waarin de willekeurige en tegenstrijdige houding werd uiteengezet die het ministerie had aangenomen om deze christenen de vrijheid te ontzeggen nadat alle andere principiële dienstweigeraars waren vrijgelaten. Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4
fr Un mémoire fut préparé, afin de dénoncer la position arbitraire et contradictoire que le Ministère avait adoptée en gardant ces chrétiens emprisonnés, alors que tous les autres objecteurs de conscience avaient été libérés.
nl De lange 650u Sneaker Zilver Stokton Met – Leren Accent Shoes Wit Elias 8vNnm0w vertogen van verzoeker over het moment waarop die dienst had moeten worden opgericht, zijn derhalve volstrekt irrelevant .
fr Les longues considérations du requérant à propos du moment auquel ce service aurait dû être créé sont, dès lors, sans aucune pertinence .
nl Het Hof merkte op, dat maatregelen tot organisatie van de procesgang tot doel [hebben], het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven" en dat deze (...) verbonden [zijn] Heren Schoenen Dames 89 Sports Kopen Alternate Air 2016 Jordan 4 wZ8Pn0OkNX met de verschillende fases van de procedure voor het Gerecht".
fr La Cour a noté que des mesures d'organisation de la procédure ont «pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration de preuves ainsi Baby Online Kleding VanDoel Stijl Kimono xCdBsQthro que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction» et donc que «celles-ci s'insèrent dans le cadre des différentes phases de la procédure devant le Tribunal».
nl Bij de uitoefening van de hem op grond van dit Akkoord toegekende rechten dient het Secretariaat rekening te houden met alle eventuele vertogen van Belgische zijde, voor zover het meent zulks te kunnen doen zonder zijn eigen belangen in het gedrang te brengen
fr Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent Accord, le Secrétariat tiendra compte de toutes représentations de la Belgique dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts
nl Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4 78 Volgens artikel 64, lid 2, sub a en b, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht hebben de maatregelen tot organisatie van de procesgang in het bijzonder tot doel, het goede verloop van de schriftelijke en mondelinge behandeling te verzekeren en de bewijsvoering te vergemakkelijken, alsmede de punten te bepalen ten aanzien waarvan partijen hun vertogen moeten aanvullen of die instructie behoeven.
fr 78 Selon l'article 64, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, les mesures d'organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet d'assurer le bon déroulement de la procédure écrite ou orale et de faciliter l'administration
des preuves ainsi que de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction.
nl 37 Voorts zij beklemtoond, dat de verschillende acties van de Gemeenschap die de Bondsrepubliek Duitsland volgens de vertogen van de Commissie heeft doorkruist door de wet van 30 april 1990 vast te stellen, alle op het gebied van het vervoer liggen.
fr 37 Il importe de souligner ensuite que les différentes actions de la Communauté que la Commission reproche à la République fédérale d' Allemagne d' avoir entravées par l' adoption de la loi du 30 avril 1990 relèvent toutes du domaine des transports.
nl In de loop van dit vertoog zal ik nader op deze opmerkingen ingaan.
fr Nous reviendrons sur leurs arguments dans le cadre de l'analyse juridique. Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4
nl Dat vertoog voldoet niet aan de voorwaarden van de artikelen 44, lid 1, sub c, en 104, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.
fr Cet exposé ne satisferait pas aux conditions des articles 44, paragraphe 1, sous c), et 104, paragraphe 2, du règlement du procédure du Tribunal.
nl Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4 IN HAAR VERTOGEN VOOR HET HOF , LIJKT DE COMMISSIE ER STILZWIJGEND VAN UIT TE GAAN DAT IN EEN NORMALE MEDEDINGINGSVERHOUDING WIJN EN BIER FISCAAL IN GELIJKE OMVANG MOETEN WORDEN BELAST .
fr EN EFFET , SELON L ' ARGUMENTATION QU ' ELLE A PRESENTEE A LA COUR , LA COMMISSION SEMBLE ADMETTRE IMPLICITEMENT QUE , DANS UN RAPPORT DE CONCURRENCE NORMAL , LE VIN ET LA BIERE DEVRAIENT SUPPORTER LA MEME CHARGE FISCALE .
nl Met betrekking tot het eerste argument beroept verweerder zich op de aan het begin van mijn vertoog genoemde verplichting die de Gemeenschap binnen de Unctad is aangegaan, welke weliswaar niet is omgezet in een overeenkomst in strikte zin en in verplichtingen van de Lid-Staten die de tariefpreferenties verlenen, maar niettemin heeft geleid tot een vaste praktijk sinds meer dan twintig jaar.
fr Quant au premier argument, la partie défenderesse rappelle l' engagement, évoqué au début de notre analyse, que la Communauté a pris dans le cadre de la Cnuced et qui, bien qu' il ne se soit pas traduit à proprement parler par un accord et des obligations pour les pays donneurs de préférences tarifaires, a donné lieu à une pratique constamment respectée depuis plus de vingt ans.
nl de punten te bepalen, ten aanzien waarvan partijen hun vertogen Schoenbootsdarkwood Schoenbootsdarkwood Dumpstore Schoenbootsdarkwood Palladium Palladium Dumpstore Dumpstore Palladium 5jq3ARL4 moeten aanvullen, of die instructie behoeven;
fr de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation ou qui nécessitent une instruction;
nl In november 1948 werd er een vertoog aan de minister van Arbeid overgelegd waarin om vrijstelling werd verzocht voor volle-tijddienaren van Jehovah’s Getuigen die in speciale hoedanigheden dienden.
fr En novembre 1943, un mémoire fut présenté au ministre du Travail demandant l’exemption des ministres à plein temps des Témoins qui servaient à des fonctions spéciales.
Pagina 1. Gevonden 38 zinnen matching zin vertoog.Gevonden in 8 ms.Vertaling herinneringen worden gecreëerd door de mens, maar gericht door de computer, wat kan leiden tot fouten. Ze komen uit vele bronnen en worden niet gecontroleerd. Wees gewaarschuwd.