BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Net Net HomeFacebook Nieuw Nieuw Niet Net Bussum HomeFacebook Niet Bussum TFJK1c3l
Hoofdstukken > Wet en recht > formele wetgever
Bij Bezorging Vanaf Wehkamp 20 Steps Gratis 7yYbf6g
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • dader2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • dagvaarding
 • delictsomschrijvingen
 • democratie
 • depositogarantiestelsel
 • derdenbescherming
 • deregulering
 • detentie
 • deurwaarder
 • discriminatie
 • doodslag
 • doodstraf
 • dualisme in het bestuur
 • dwaling
 • dwangmiddelen
 • dwangsom (‘astreinte’)
 • eenheidsstaat, bondsstaat, statenbond
 • eerste aanleg, hoger beroep, cassatie
 • Eerste Kamer
 • effecten
 • Jannes Eggens
 • eigen schuld
 • eigendom
 • Europees Parlement
 • Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
 • Europese Commissie
 • 2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu

 • Europese Raad
 • Europese Unie
 • euthanasie
 • ex officio
 • faillissement
 • fair trial
 • de feiten en het recht
 • filibuster
 • firma
 • fiscus
 • force majeure
 • forensische psychiatrie
 • formele wetgever
 • fraude
 • Frederik de Grote
 • fusie
Heren Tread Bruine Wit Marineblauw Mooi Schoenen A5LR4j
 • gentlemen's agreement
 • gerechtelijk vooronderzoek
 • gerechtsdeurwaarder
 • gerechtshof
 • gerechtvaardigd vertrouwen
 • geschillencommissie
 • één getuige geen getuige
 • gevaarzetting
 • gewoonte
 • gezag van een gewijsde
 • godslastering
 • goed
 • 2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • goede trouw - bona fides
 • goede zeden
 • goederenrecht
 • gouden handdruk
 • gratie, amnestie en abolitie
 • griffie
 • griffierechten
 • grondrechten
 • grondrechten en mensenrechten
 • grondwet
 • grondwet en andere wetten
 • grondwet en constitutie
 • Hugo de Groot (Grotius)
 • heling
 • herenakkoord
 • Hof van Justitie van de Europese Unie
 • hoge colleges van staat
 • Hoge Raad der Nederlanden
 • hoger beroep
 • hondenbelasting
 • horen
 • horizontale werking
 • identificatieplicht
 • ieder wordt geacht de wet te kennen
 • illegaal verblijf
 • staatsrechtelijke immuniteit
 • inburgeringsplicht
 • incest
 • ingebrekestelling
 • insolventie
 • intellectueel eigendomsrecht
 • Internationaal Gerechtshof in Den Haag
 • internationaal privaatrecht (IPR)
 • 2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • Internationaal Strafhof in Den Haag
 • internationaal-publiekrechtelijke overeenkomsten
 • internationale rechtshulp in strafzaken
 • Interpol
 • IVBPR
 • jaarrekening
 • jeugdrecht
 • joyriding
 • juncto
 • juristenrechtspraak
 • juryrechtspraak
 • justitie
 • kabinet
 • kadaster
 • Kamer van Koophandel
 • Kantongerecht
 • kartel
 • kinderrechter
 • klokkenluider
 • Koning
 • koninklijke onschendbaarheid
 • Koninkrijk der Nederlanden
 • landsadvocaat
 • legalisme
 • legaliteitsbeginsel
 • lening
 • letselschade
 • levenslang
 • levering
 • Lex
 • 2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • lex dura sed ita scripta
 • limited
 • Niccolò Machiavelli
 • machtenscheiding in Nederland
 • magistratuur
 • malafide
 • marginale toetsing
 • materieel en formeel recht
 • materieel en formeel strafrecht
 • mazen in de wet
 • mededingingsrecht
 • medeplichtigheid
 • medezeggenschap
 • minister-president, regeringsleider
 • misdaadpreventie
 • misdaden tegen de menselijkheid
 • mishandeling
 • monarchie
 • monistisch stelsel
 • Montesquieu
 • moord
 • motief
 • motiveringsplicht2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • nalatenschap
 • nalatigheid
 • nationaal en internationaal recht
 • Nationale ombudsman
 • nationaliteit
 • natuurrecht
 • ne bis in idem
 • Nederlands Forensisch Instituut
 • obiter dictum
 • objectief recht en subjectieve rechten
 • obligatoir
 • octrooi
 • officier van justitie
 • om niet
 • omgangsregeling
 • onderhands
 • onderpand
 • ongeschreven recht
 • 2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • onrechtmatig verkregen bewijs
 • onrechtmatige daad
 • ontbinding
 • ontoerekeningsvatbaarheid
 • ontslag
 • Openbaar Ministerie (OM)
 • openbare orde
 • oplichting
 • opportuniteits- en legaliteitsbeginsel
 • opsporingsambtenaar
 • opsporingsonderzoek
 • opstal
 • OPTA
 • opzet
 • ouderlijk gezag
 • overeenkomst
 • overheidsgeweld
 • overmacht
 • 2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • pacht
 • pacta sunt servanda
 • pandrecht
 • parketten
 • paspoort
 • patent
 • pauliana
 • de paus en het volkenrecht
 • privaatrecht
 • privacy
 • wie procedeert om een koe, geeft er een toe
 • proceskosten
 • procesverbaal
 • pseudo-wetgeving
 • publiek- en privaatrecht
 • quis custodiet ipsos custodes?
 • redelijke termijn
 • redelijkheid en billijkheid
 • reformatio in peius
 • registergoed
 • repliek
 • requisitoir
 • retentierecht
 • richtlijn
 • rolzitting
 • sociale grondrechten
 • soevereiniteit
 • sommatie
 • specialisatie in de rechterlijke macht
 • staande en zittende magistratuur
 • staat en overheid
 • staatsrecht en bestuursrecht
 • staking
 • standaardvoorwaarden
 • Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden
 • stichting
 • soorten strafbare feiten2018 Mouwen Flare Vakantie Zomer Vrouwen Verstoorde Jurk Mini kwOZilPXTu
 • straffen en maatregelen
 • strafrecht
 • strafrecht en bestuursrecht
 • strafrecht en vergelding
 • straftoemetingsvrijheid
 • strafuitsluitingsgronden
 • sub iudice
 • summum ius summa iniuria
 • surséance van betaling
 • symboolwetgeving
 • taakstraf
 • tekortkoming
 • teleologische interpretatie
 • tenlastelegging
 • terbeschikkingstelling
 • terechtzitting
 • toezichthouders
 • tolerantie
 • Tractatenblad
 • trias politica
 • tribunaal
 • tuchtrecht
 • uitlevering
 • uitspraak
 • uitvoerende macht
 • uitzendovereenkomst
 • uitzetting
 • ultra vires
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
 • valsheid in geschrifte
 • vaststellingsovereenkomst
 • vennootschap
 • verbintenis
 • verbintenissenrecht
 • verdachte
 • verdrag
 • Verdrag inzake de Burgerrechten en de Politieke Rechten
 • Verdrag van Maastricht
 • Verdrag van Rome
 • vereniging
 • Vereniging van Eigenaren
 • vergunning
 • verhoor
 • verjaring
 • Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger
 • verkrachting
 • Verlichting en recht
 • vermogensrecht
 • vermogensschade
 • verrekenen
 • verstek
 • vertikale werking
 • vervaltermijn
 • verzekering
 • verzoekschrift
 • vetorecht
 • voegen
 • volenti non fit iniuria
 • volkenrecht
 • volkenrecht en burger
 • volkenrecht en nationaal recht
 • volkenrechtelijk mandaat
 • volmacht
 • vonnis
 • voogdij
 • voorbedachte raad
 • voorlopige voorziening
 • voorwetenschap
 • vordering
 • vrijheid en gelijkheid
 • vrijheid van godsdienst
 • vrijheid van meningsuiting
 • vrijspraak
 • vruchtgebruik
 • wachtgeld
 • Wajong
 • wanprestatie
 • wederpartij
 • wederrechtelijkheid
 • Wet BOB
 • wetgevers
 • WIA
 • wilsgebrek
 • wilsovereenstemming
 • witteboordencriminaliteit
 • wraking
 • zaak
 • zaaksvervanging
 • zaaksvorming
 • zaakwaarneming
 • zakelijke rechten
 • zakelijke werking
 • zekerheidsrecht
 • zorgvuldigheidsnorm
 • zwangerschapsverlof
 • zwijgplicht
 • zwijgrecht

Begrip uit de Grondwet (constitutioneel begrip) waarmee de wetgevingsbevoegdheid van de regering en de Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer) wordt aangeduid.vorige
in dit hoofdstuk
volgende
in dit hoofdstuk

Volg CultureelWoordenboek.nl op TwitterGratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

Another Site
© Stichting Cultureel Woordenboek
Disclaimer
paginatop